La contractació il·legal del govern de Sant Pere de Ribes al detall

Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a la feina pública d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Mitjançant publicitat de les convocatòries i de les seves bases, transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció amb independència i discrecionalitat tècnica, aquest dret constitucional va ser el que va trepitjar el […]