POLÍTICA DE PRIVACITAT

Primera. – És vostè major de 16 anys?

Independentment de la legislació en matèria de drets polítics i d’altres normes internes relacionades amb el nostre partit polític que puguin afectar els seus drets, necessitem que confirmi que és major de 16 anys. Si no ho fos li preguem que no ens remeti dades personals de cap classe ni faci ús de les nostres xarxes socials.

Això té la raó de ser perquè entenem que hauries de demanar un consentiment exprés a la teva família per demanar informació o realitzar cap aportació a les nostres xarxes i, a més, la normativa de protecció de dades estableix un nivell de protecció superior pel fet de tenir dades de menors d’aquesta edat, ens veiem obligats a assegurar-nos que vostè és, almenys, major de 16 anys.

Segona. – El nostre partit polític. Responsable del tractament.

El nostre partit polític es diu MUNICIPALISTES FEM POBLE i és la responsable de les dades personals que vostè pugui haver deixat en els possibles formularis de la nostra web https://fempoble.info així com les que vostès ens ha fet arribar per demanar informació, o per presentar la seva candidatura, o com simpatitzant o com associat/da o afiliat/da, com a proveïdor/a, professional o encarregat/da del tractament.

Les dades de MUNICIPALISTES FEM POBLE són:

CIF: G67385153

Direcció: Av. Catalunya, nº1-local de Sant Pere de Ribes, (Barcelona) CP (08812)

Telèfon: 938 93 39 90

Correu electrònic: encomu.fempoble@gmail.com

Tercera.L’encarregat del tractament. Com fer ús dels seus drets?.

Com volem facilitar els seus drets, l’informem que hem posat a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic específica per a tot allò, no només per exercir els seus drets, que tingui a veure amb la protecció de les seves dades: rgpd.fempoble@gmail.com

En aquest correu li atendrà l’encarregat del tractament. Hem habilitat una persona membre del partit i que, recolzat per professionals externs en protecció de dades, realitzarà les tasques que corresponen a l’encarregat del tractament amb les garanties que marca la llei.

Així quan vostè vulgui fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, d’oblit, de limitació i de portabilitat, podrà fer-ho sol·licitant-los a través d’aquest correu amb la forma que després li exposarem.

Quarta. – A vostè li afecta la nostra política de privacitat?

És molt probable que no, ja que no de tot aquell que consulta la nostra pàgina web ens cedeix dades personals. En qualsevol cas, li agradarà saber que tractarem les seves dades amb la cura deguda, de manera professional i complint les obligacions que el nou RGPD i la LOPD ha imposat a totes les organitzacions.

Sí l’afectarà si vostè ens ha cedit algun dels seus dades personals. Aquestes dades són les que li hem sol·licitat expressament en els formularis que apareixen a la nostra pàgina web per demanar de vostè el seu vot, la seva opinió o la seva presentació com a candidat/a o dintre d’una llista, entre altres i que són únicament les estrictament necessàries perquè complim amb allò que ens sol·licita o demanem.

En qualsevol cas, sempre li sol·licitarem que accepti la nostra política de privacitat que trobarà resumida al costat del formulari i íntegrament aquí en aquesta pàgina.

En resum, l’afecta si ens cedeix dades personals com el seu nom, telèfon, etc., si no, no.

Cinquena. – Quines dades personals tenim, licitud del tractament i quina és la finalitat de la seva cessió?

La resposta és molt senzilla, les dades personals que tenim de vostè són les que vostè ens ha cedit i ha autoritzat el seu ús expressament en els diferents formularis. Aquestes dades han de respondre a la veracitat i només vostè és el responsable de que així sigui i de que, en cap cas, hagin sigut aportades sense el permís exprés de l’interessat.

Aquestes dades vostè els ha cedit perquè vol participar a les primàries, o vol que l’informem de les nostres activitats, de les nostres quotes d’afiliat, dels seus drets i deures com a tal, etc. o sigui tot el relacionat amb les finalitats del nostre partit que apareixen als nostres estatuts.

La finalitat és, per tant, la de portar a efecte tot allò que té a veure amb el que és un partit polític format per presentar-se a les diferents eleccions i, mitjançant accions polítiques, provar de millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans dintre d’una societat més justa e igualitària. Clar que això comporta, moltes vegades, al ser un procés participatiu i organitzat, que hàgim de cedir les seves dades a tercers ja sigui per fer conèixer les seves idees o la seva participació a unes primàries o a unes eleccions com a candidat/a, com si formen part d’una coalició política cedir-les als formants, com per administrar dades (personals, o no), portar la comptabilitat, etc que necessitem comptar amb els professionals més adients.

En resum, les cessions de dades sempre ham d’estar emparades per les nostres finalitats. La primera és tota aquella que té a veure com a subjecte polític, però a més, com associació de persones necessitem un mínim, principalment per obligacions legals, d’organització administrativa i fiscal que també ens pot fer necessària la cessió de les seves dades a tercers.

Sisena. Cessió a tercers. No cessió internacional de dades.

Com ja li hem exposat, és probable que, per al compliment de les finalitats exposades, haguem de cedir les seves dades a tercers. En qualsevol cas, això no és un problema ja que els nostres contractes de privacitat amb aquests tercers garanteixen que les seves dades, sense el seu consentiment exprés, siguin utilitzats fora de la finalitat per als que vostè els va cedir. Fora d’això, llevat de les obligacions legals, no es cediran les dades a tercers. El cert és que les seves dades podrien aparèixer publicades en la nostra web o en d’altres mitjans com a part de la finalitat política, sense que podem controlar un ús inadequat realitzat per tercers. Recordem que qualsevol ús de les seves dades fora de la finalitat per les que les va cedir, sense una autorització expressa, està totalment desautoritzada i podria suposar un il·lícit legal que podria ser denunciat o demandat en els tribunals.

En el supòsit que tercers fessin ús de les dades personals aparegudes a aquesta pàgina d’acord amb la finalitat per la que van ser exposades al públic, sempre haurà de citar la seva procedència i compromet a fer un ús adequat dels continguts i s’obliga a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

El nostre partit MUNICIPALISTES FEM POBLE compta amb organitzacions o professionals, o fins i tot, voluntaris que col·laboren per tal que la gestió i els diferents processos segueixin uns alts estàndards de qualitat.

En cap cas es cediran les dades a empreses de tercers països i encara menys les d’aquells països que no es consideren segurs d’acord l’AEPD.

Setena. – Quins són els seus drets i com es poden exercitar?

Dret d’Accés: Art. 15 RGPD. Té vostè dret a saber si estem tractant les seves dades, perquè els estem tractant, si els cedim a tercers i a qui, el termini previst de conservació de les seves dades, a rectificar, suprimir o limitar les seves dades, és a dir, davant de qui o com fer valer els seus drets i, en general, tot el que tingui relació amb les seves dades estrictes i no vulnerin cap norma.

Dret de Rectificació: Art 16 RGPD: “L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional. “

Dret de Supressió: Art. 17 RGPD:” L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin … “.

S’ha de tenir present que hi ha una sèrie d’obligacions legals, com, per exemple, davant la Hisenda Pública que obliga a mantenir dades personals per un termini determinat.

Dret a la limitació del tractament: Art. 18 RGPD. Vostè podrà demanar que es limiti l’ús de les seves dades personals amb les excepcions legals i sota les circumstàncies que recull aquest article. En general, haurà d’imperar la lògica. No podrà vostè demanar-nos, per exemple, que presentem una candidatura sense el seu nom o la seva foto o que no tinguem les seves dades personals per fer-li afiliat.

Dret a la portabilitat de les dades: Art. 20 RGPD. «1. L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable … “tot això en les circumstàncies descrites en aquest article que bàsicament ho permeten si és proporcionat, si és àgil, si no perjudica tercers i sempre que no infringeixin ni aquest ni cap altre precepte. És molt probable que aquest article aquest referit principalment a les companyies telefòniques i és de difícil encaix en el nostre partit polític que tindrà de vostè les mínimes dades possibles i necessàries i que no sembla que tingui sentit portar les seves dades a un altre partit polític?

Dret d’oposició: Art. 21 RGPD. Vostè pot oposar a que les seves dades siguin tractades i podrà exercitar els seus drets, però, recordi què és molt probable que no puguem evitar el tractament de les seves dades a efectes administratius i fiscals ja que hi ha una sèrie de lleis que ens obliguen a identificar-lo. En l’apartat tercer ja li vam indicar on havia de exercir: a través del nostre correu electrònic rgpd.fempoble@ghmail.com on, en el menor temps possible (ens hem imposat una setmana per realitzar la contestació), atendrem les seves reclamacions. Només li demanem que faci una petició clara i expressa del que pretén i que l’acompanyi d’una còpia del seu DNI i, si actua en nom d’una organització, també d’una còpia de l’apoderament o raó de la seva representació.

La nova LOPD de 6 de desembre de 2018 realitza una sèrie d’indicacions relacionades amb els seus drets esmentats que podrien ser del seu interès i les pot trobar a la web https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673 especialment els relacionats dins el capítol II articles 12 al 18 (ambdós inclosos).

Vuitena. – Quant de temps haurem seves dades?

La contestació més senzilla és la més evident: mentre seguim tenint una relació o estigui vigent la finalitat per la qual van ser cedides seguirem tenint les teves dades. En un procés que es mantingui en el temps, el que no té sentit és que esborrem les teves dades i te’ls tornem a demanar, una i altre vegada, no només és molest per a vostè, sinó que no és coherent amb una actuació mínimament acurada. D’altra banda, si vostè només ens ha demanat una informació, l’hem donada però no ha arribat a ser vostè simpatitzant, associat o vinculat al nostre partit, en un termini de 12 mesos esborrarem les seves dades sempre que una obligació legal no ens ho impedeixi.

En resum, llevat obligacions legals i que segueixi sent associat nostre procedirem a esborrar les seves dades en un període màxim de 12 mesos.

Novena. – Dades de navegació.

Les cookies només pretenen afavorir la navegació i en entrar a la pàgina web se li fa coneixedor de la seva existència i se li demana que les accepti. No farem cap utilització de les dades de navegació que pugui posar en perill les seves dades personals o li puguin identificar i, recordeu, mai cedirem les seves dades a tercers fora de la finalitat per als quals van ser recollits i cedits per vostè de forma expressa.

Desena. – Adaptació i canvis.

La política de privacitat que vostè està llegint està subjecta als canvis que es derivin de les modificacions legislatives, així com del nostre intent d’anar millorant-la sempre a favor seu i per evitar possibles fuites o cessions no consentides a tercers. Per a qualsevol assumpte, dubte o suggeriment relacionat amb aquesta política recordi que té accessible les 24 hores nostre correu electrònic rgpd.fempoble@gmail.com i sempre té dret a realitzar la reclamació que consideri pertinent davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/reglament/drets/index.html.

ALTRES CONSIDERACIONS REFERIDES ALS CONTINGUTS, ETC:

  1. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Municipalistes Fem Poble no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Municipalistes Fem Poble, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de Municipalistes Fem Poble, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent d’altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un vincle, tant a connectar-se a la Web de Municipalistes Fem Poble, com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web de Municipalistes Fem Poble.

  1. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol un altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que Municipalistes Fem Poble intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa; pel que no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que en cap cas impliquen relació alguna entre Municipalistes Fem Poble i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

  1. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

Li informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació a la nostra web i prestar-li un millor servei. La informació continguda en les cookies facilita la navegació i fa possible que l’usuari visiti una pàgina web idòniament. Aquesta informació estarà subjecta a les limitacions temporals establertes per les demés dades.

  1. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, podent modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix, Municipalistes Fem Poble ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

  1. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA O DE CONTINGUT

Municipalistes Fem Poble declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Municipalistes Fem Poble no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol un altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a Municipalistes Fem Poble que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense perjudici que Municipalistes Fem Poble realitza els seus millors esforços en evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

  1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Municipalistes Fem Poble, així com els continguts abocats a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual quedant per això protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Municipalistes Fem Poble.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en la website i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Municipalistes Fem Poble, o de terceres persones titulars de les mateixes que han autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’allò que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Això no vol, expressament, quant parlem d’opinions particulars, que aquestes siguin del tot compartides per Municipalistes Fem Poble i, per tant, no és podrà fer responsable del seu contingut, reservant-se la possibilitat de esborrar-lo si no fos mínimament corresponent amb l’ideari del partit.

Queda prohibit tot acte per virtut del que els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de Municipalistes Fem Poble.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos durs d’ordinadors, dispositius USB – Pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les quals pertanyen a les autoritzades per Municipalistes Fem Poble, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d’expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. Tot això no treu tot l’exposat abans.

Municipalistes Fem Poble és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic, o qualsevol altre servei de missatgeria instantània.

En aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin vessar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines Web de Municipalistes Fem Poble al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts allò fos possible, s’entén que autoritzen a Municipalistes Fem Poble, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, CD’s o discos dur d’ordinadors , dispositius USB – Pen drive o smartphones), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a Municipalistes Fem Poble, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània, observacions, opinions o comentaris d’aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de Municipalistes Fem Poble.

D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, Municipalistes Fem Poble, queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris com aquests, amb tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirecta, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per Municipalistes Fem Poble per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de Municipalistes Fem Poble, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Municipalistes Fem Poble. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Municipalistes Fem Poble, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

Municipalistes Fem Poble no assumirà cap mena de responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de les websites de Municipalistes Fem Poble.