Que la ciutadania pugui intervenir als plens municipals.

Amb l’objectiu d’apropar la institució i responent a una petició cada vegada més sol·licitada per la ciutadania, des de Fem Poble veiem necessari obrir la sessió plenària per a precs i preguntes directes de veïnes i veïns del municipi. En aquest sentit, ja n’hi han molts models a altres Ajuntaments que han explorat les víes legals per fer-ho viable, nosaltres adjuntem en aquest document la modi cació de l’Ajuntament de Castelló.

Proposem per exemple, que els ciutadans puguin registrar un prec o pregunta amb anterioritat al ple i limitar a 5 el nombre d’intervencions de veïns per sessió. Finalment, els representants haurien de poder donar resposta o rèplica a la mateixa sessió sobre les intervencions de la ciutadania.

El Reglament Orgànic Municipal o ROM regula el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajunta- ment i permet millorar i agilitzar el funcionament dels plens: la proposta d’acord, la moció, el prec, la pregunta o el vot particular. A més, el ROM pot regular la participació de la ciutadania en els òrgans administrats per l’Ajuntament.

“Després de 16 anys que té el reglament, cal renovar-lo perquè estigui al dia de les demandes de participació i transparència de la ciutadania, el ple ha de convertir-se en un òrgan per a retre compt- es a la ciutadania”, ha a rmat Gertrudis Conde.

“Volem renovar el reglament per donar més facilitats a les entitats per registrar preguntes i també a les persones que volen intervenir i interpel·lar als seus representants però no representin a cap associació” ha argumentat Daniel Carabantes, que ha continuat: “Cal dinamitzar els plens i acon- seguir que serveixin per a donar una resposta als ciutadans la mateixa sessió”.

“També volem incorporar la gura del Defensor de la Ciutadania, com molts altres municipis tenen, igualment el que portem a la moció és crear una Comissió Especial per la modi cacó del ROM, en la que estiguin presents totes les parts: grups polítics, entitats, plataformes, veïns i tècnics per crear una proposta consensuada que millori la participació ciutadana, la transparència i dinamització als plens municipals”, ha conclós Alejandro Conde.

Adjuntem la proposta de modernització de ROM.