INFORME LIQUIDACIÓ 2017

  • Les conclusions de l’informe de liquidació per part d’intervenció s’ajusta a la normativa que s’aplica amb un compliment notable dels indicadors de solvència i liquiditat. Però sí que veiem que no es compleix la regla de despesa en un -25,28{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9}.
  • Dels projectes pressupostats per inversions, dels quals recordem alguns ja porten anys, les pistes cobertes, el teatre, sant pau… només s’ha executat el 21{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} .  No només això, sinó que veiem que del pressupost ordinari sense inversions, ja n’està sobrant 1 milió cap a romanent.  L’augment del pressupost a partir de la incorporació de modificacions al llarg de l’any, només ens constaten la baixa execució de projectes i anar sumant calers
  • Veiem també com es mantenen les provisions aprovades en liquidació 2012-2016, ja que a data de 31 de desembre 2017 no han estat solventades.

???? Al darrer ple municipal, es va donar compte la liquidació del balanç pressupostari municipal de 2017
???? Només es va executar un 21{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} del que es va aprovar per inversions
???? Hi ha un el romanent de 31.623.419,08 €, dels quals 2.464.696,08 € estan reservats per a possibles responsabilitats jurídiques.
‼ D’aquests hi ha 15.506.560,89 € de romanents de tresoreria per a despesa general lliures sense cap projecte previst encara.
???????? Continuem denunciant la incapacitat i desídia del govern del PSC d’avançar l’execució de projectes i d’oferir els serveis necessaris a la ciutadania quan de sobres tenim una situació econòmica capaç d’afrontar els reptes.
❌ Mentrestant la situació del clavegueram, servei d’aigua, recollida d’escombraries i enllumenat és deficient, hi ha equipaments públics tancats o amb necessitats d’inversions, serveis que no s’ofereixen, un suport quasi nul al comerç local i una situació de crisis social preocupant.

???????? Rifirafe entre el regidor de Fem Poble, Alejandro Conde, i el regidor d’Hisenda i Urbanisme, Fran Perona, del PSC.

???? Li diem regidor de mpagia borrás perquè deixa increduls a l’oposició amb les seves explicacions inversemblants sobre el finançament de l’Ajuntament.

DADES: 

  • La liquidació del pressupost desprès que el romanent és de 31.623.419,08
  • D’aquests, 29.158.723 € és el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, ja que es reserven 2.464.696,08  € per a possibles responsabilitats.
  • D’aquests, 5.404.725,55 € s’incorporen per a projectes amb finançament afectat i 8.247.536,56 €, per a projectes amb finançament propi, per tant 13.652.262,11 € dels romanent ja estan reservats per a projectes.
  • Dels 8M els projectes amb major despesa són: la rehabilitació del teatre, les pistes esportives cobertes, rehabilitació Ermita de Sant Pau, millora zona esportiva Bosc d’en Plaça, xarxa clavegueram i xarxa d’aigua, i l’acabament dels pisos del Parc Central.
  • Llavors, hi ha 15.506.560,89 €  de romanents de tresoreria per a despesa general lliures sense cap projecte previst.

Tenir aquests diners al calaix, en una situació de crisis social preocupant, amb serveis que no s’estant fent, amb equipaments tancats o no adeqüats a la necessitat de la població, amb les infraestructures d’enllumenament i de xarxa de colavegueram i d’aigua en un estat deporable,