versió en català

versión en castellano

 

Descarrega el codi ètic: Adobe-PDF-Logo
Descarga el código ético: Adobe-PDF-Logo

 

Agrupació d’Electors per Sant Pere de Ribes

Codi ètic

Aquest document recull un codi de pràctiques i accions concretes que les persones que pertanyin a aquesta Agrupació d’Electors, ocupin o no càrrecs electes i de lliure designació, han de complir per assegurar una gestió política compromesa i propera a la ciutadania, amb mecanismes eficaços de transparència en el finançament i rendició de comptes, democràtics i populars, i amb espais reals de participació i decisió de la ciutadania en els assumptes públics.

Les persones que ocupin càrrecs públics sota el mandat d’aquest codi d’ètica política, es comprometen també a impulsar els instruments i mecanismes legals necessaris perquè aquests principis ètics es converteixin en norma obligatòria per a tots en l’administració municipal.

L’Agrupació d’Electors pretén ser referent en el govern del municipi, per promoure la participació activa i real dels veïns de Sant Pere de Ribes a les institucions representatives de caràcter polític. Per això, es pretén que els veïns compromesos amb el municipi, a més de tenir veu en la societat municipal a través dels seus diferents associacions, tinguin vot en els seus òrgans de govern, decisions polítiques i en l’execució de polítiques públiques, sense estar subjectes a disciplines o interessos de partits d’àmbits supramunicipals. Aquests últims, abocats al desenvolupament de polítiques nacionals, moltes vegades no s’involucren tot el necessari amb les realitats locals i poden de vegades deixar de banda els veritables interessos de Sant Pere de Ribes, que són els que li importen i pels quals treballa la Agrupació d’Electors.

Tot canvi és susceptible de realitzar-se mitjançant una assemblea, on es defensa la sobirania popular.

Com a persona integrant d’aquesta Agrupació d’Electors em comprometo a:

 1. Defensar l’aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en els àmbits social, polític i institucional del nostre municipi, avançant cap a la resolució pacífica dels conflictes i en contra de tot tipus de violència.
 2. Treballar a favor de la recuperació de la sobirania popular i democràcia directa i igual a la societat. Qualsevol càrrec públic de l’Agrupació d’Electors es compromet a utilitzar i impulsar mecanismes de participació democràtica, de consultes populars i de contacte amb els moviments socials per a exercir amb ells un paper crític sobre l’actuació política en general i en el control democràtic de les institucions en particular.
 3. Promoure la igualtat tant en la societat com dins de l’Agrupació d’Electors lluitant contra tota forma de racisme, de xenofòbia, de masclisme o d’exclusió per identitat de gènere o orientació sexual.
 4. Vetllar perquè la participació en Agrupació d’Electors sigui sempre lliure, voluntària i oberta a totes les persones que, sense distinció del seu estatus civil o social, comparteixen la defensa de la Declaració Universal dels Drets Humans i el mètode democràtic de participació ciutadana i directa. A més, s’hauran de debatre amb honestedat totes les opinions i respectar totes les persones amb independència de quines siguin les seves parers, fomentant el diàleg i la recerca de consens.
 5. Exigir i respectar que l’elecció de candidats o candidates a qualsevol institució de representació política (en aquest cas càmeres o òrgans municipals) es dugui a terme mitjançant eleccions primàries obertes a tota la ciutadania, amb llistes obertes només corregibles mitjançant criteris de gènere.
 6. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat, districtes o barris, tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat.
 7. Fer públiques les agendes dels representants, per fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten. Es faran públics també les ordres del dia i les actes de les reunions.
 8. Exigir i respectar que qualsevol pacte posterior a les eleccions amb qualsevol altra formació política sigui sotmès a l’aprovació democràtica mitjançant la consulta oberta a tota la ciutadania.
 9. Impedir que en la gestió econòmica de l’Agrupació d’Electors participi de productes bancaris de finançament d’institucions basades en el lucre. S’exclou expressament la possibilitat, per tant, de finançament bancari en aquest sentit. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per garantir la seva independència i la coherència amb el seu programa, així com fomentar el micromecenatge finalista destinat a accions i necessitats concretes.
 10. El finançament de l’activitat política ha d’estar marcat per principis de suficiència, austeritat, transparència i solidaritat.
 11. No contractar empreses de què formen part persones condemnades per casos de qualsevol àmbit de atemptin contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.
 12. Treballar, contractar i operar, en l’àmbit de responsabilitat pública i de gestió sempre que sigui possible amb organitzacions sense ànim de lucre, empreses i entitats de l’economia social, el cooperativisme, i compromesos amb el medi ambient.
 13. Construir l’Agrupació d’Electors per garantir que la política deixi de ser un espai al servei d’interessos privats, per a això tots els càrrecs electes i càrrecs interns de l’Agrupació d’Electors acceptaran:
  1. La limitació salarial que s’estableixi amb caràcter general per a cada nivell de representació (màxim 2,5 salaris mínims), assumint la total transparència dels seus ingressos per qualsevol concepte i l’obligació de retre comptes públics i assumir la gestió transparent del seu patrimoni .
  2. La limitació que s’estableixi amb caràcter general sobre el nombre de funcions públiques que pugui exercir una única persona ia rebre un únic salari per les mateixes.
  3. Defensar el que estableix el programa polític de la candidatura i actuar com a representants, obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i oberts a tota la població que fixi la candidatura, promovent la corresponsabilitat política de tots i totes.
  4. La renúncia a qualsevol privilegi jurídic o material derivat de forma directa de la condició de representant, proveint des de la responsabilitat del càrrec públic evitar l’acolliment a qualsevol figura d’aforament judicial.
  5. El compromís de transparència i la rendició de comptes al llarg i al final de la seva activitat com a representant.
  6. El compromís de inhibir-se en la presa de decisions i d’abstenir d’optar a càrrecs electes amb l’objectiu de representar interessos personals, econòmics o polítics aliens als que corresponguin en cada cas al càrrec electe en qüestió.
  7. Acceptar la censura (i revocació, si escau) de regidors / es i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa, així com per faltes i delictes de corrupció, econòmics, assetjament sexual, violència de gènere, pederàstia i maltractament infantil, contra els drets dels treballadors, ecològics i urbanístics .. Perquè això sigui possible, s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per garantir una correcta i honesta aplicació d’aquest principi.
  8. Assumir la impossibilitat d’ocupar l’accés després d’assumir càrrecs públics a l’empresa privada la activitat hagi o hagués tingut connexió d’interessos en les seves tasques com a representant, amb prohibició expressa d’assumir durant 10 anys responsabilitats executives en empreses connexes amb les seves responsabilitats.
  9. No s’acceptaran regals de cap persona i / o institució o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, susceptible de ser considerat com un suborn o amb l’objectiu d’originar una contraprestació, o un canvi de posicionament polític o s’origini amb la voluntat de promoure el favoritisme.
  10. Evitar la contractació pública amb empreses en què el membre de l’Agrupació d’Electors o els seus familiars puguin tenir algun tipus d’interès econòmic.
  11. Impulsar el laïcisme, promovent un sistema democràtic fundat en la llibertat de consciència, sense recolzar cap culte o religió.
 14. A més, totes les persones titulars de CÀRRECS DESIGNATS PER l’Agrupació d’Electors en qualsevol òrgan de l’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA o de qualssevol dels seus ENS INSTRUMENTALS hauran d’acceptar:
  1.  A exercir amb lleialtat a la ciutadania, senzillesa, moralitat i transparència els llocs per als quals hagin estat designats, vetllant pel bon ús dels béns públics i per una gestió dels recursos públics basada en principis d’eficiència, equitat i eficàcia.
  2. La limitació salarial que s’estableixi amb caràcter general per a cada nivell de responsabilitat, sense que es pugui superar en cap cas el sou més alt establert per al nivell del grup funcionarial o laboral per al qual estiguin capacitats en funció del títol exigit per a l’ingrés (A1, A2, B, C1 i C2) en cada Administració Pública, excepte pel que fa a les cotitzacions per desocupació.
  3. A renunciar a les administracions i empreses públiques a percebre un salari superior als recollits en el conveni col·lectiu o en el règim retributiu de la resta de persones ocupades sense percepció de complements o conceptes retributius diferents. No hi haurà privilegis de cap tipus, solament els drets derivats el Conveni Col·lectiu que els serà íntegrament d’aplicació.
  4. A no cobrar sous o remuneracions, qualsevol que sigui la seva denominació, per la pertinença als consells d’administració de cap ens o organisme públic, derivada de l’exercici de les seves funcions públiques.
  5. A renunciar a qualsevol pla o fons de pensió que l’Administració pública respectiva pogués haver contractat al marge dels que tinguin drets dels empleats públics. No hi haurà més drets en matèria de jubilació amb càrrec als fons públics que els establerts en la Seguretat Social, en classes passives de l’Estat o aquells que l’administració pública tingui contractats per als seus empleats públics.
  6.  A no realitzar despeses supèrflues dels fons públics, moderar els costos de transport i allotjament ajustant-se a les dietes i indemnitzacions establertes per al personal funcionari o laboral. En cas de necessitar indemnitzacions per raó de desplaçament, allotjament o manutenció, no podran superar les establertes normativament per al personal funcionari o laboral ni, en el cas d’empreses públiques i organismes assimilats, les que cobra el personal dels mateixos per Conveni Col·lectiu. Renunciaran a les dietes d’alts càrrecs de l’Administració.
  7. A no percebre cap remuneració ni cessanties de cap tipus un cop finalitzada la seva designació en el càrrec. Els que amb anterioritat al càrrec fossin titulars d’una ocupació pública seran reposades amb caràcter definitiu en l’últim lloc del que siguin titulars definitius o un altre lloc equivalent en termes de salari, dedicació, àrea d’activitat i localitat, havent d’incorporar-hi en els terminis previstos per a la presa de possessió en els processos de provisió de llocs de treball. Els que no fossin titulars d’una ocupació pública cobraran la prestació per desocupació que els correspongui.
  8. En el possible donaran exemple amb l’ús de mitjans de transport col·lectiu o altres mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient.
  9. Respectar el deure d’abstenció que preveu la legislació vigent.
  10. Els càrrecs públics designats per l’Agrupació d’Electors es comprometen a la democratització de l’exercici de les seves funcions, a donar un tracte humà i digne a la ciutadania, especialment amb els que tinguin menys recursos econòmics, socials o culturals ia escoltar a totes les persones que ho sol·licitin, sense que aquesta obligació pugui ser delegada al personal sota la seva dependència.
  11. Les persones titulars de càrrecs públics han de procurar la participació del personal en l’exercici de la seva missió, la seva empoderament i la millora de l’organització pública al seu càrrec, fomentant l’assumpció de responsabilitats i proporcionant reconeixement públic al personal al seu càrrec pel bon desenvolupament de les seves funcions. Es comprometen a avaluar de forma objectiva l’acompliment del personal al seu càrrec, a combatre qualsevol forma de discriminació ia perseguir l’assetjament laboral. Han de promoure la millora del clima laboral, la prevenció de riscos laborals en el seu àmbit, la millora de les condicions de treball i el respecte mediambiental.  Promouran la cultura de millora de la gestió pública orientada a la ciutadania, fixaran la missió de l’organització al seu càrrec d’acord amb els plans i programes previstos i difondran els valors ètics i democràtics per al seu èxit, perseguint amb fermesa qualsevol signe o indici de frau o corrupció. Periòdicament s’han de sotmetre a avaluacions de gestió i lideratge.
  12. A crear i facilitar a les àrees de treball que tinguin sota la seva responsabilitat un clima i una cultura administrativa de transparència, rendició de comptes i portes obertes a la ciutadania rebutjant comportaments autoritaris i no democràtics.


Subscric aquest compromís en llibertat, entenent tots i cadascun dels punts que aquí s’assenyalen i assumint la seva defensa com a millor garantia per a la construcció d’un municipi més just en què totes les persones siguem més lliures.

 

 

 

Agrupación de Electores por Sant Pere de Ribes

Código Ético

Este documento recoge un código de prácticas y acciones concretas que las personas que pertenezcan a esta Agrupación de Electores, ocupen o no cargos electos y de libre designación, deberán cumplir para asegurar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía, con mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de cuentas, democráticos y populares, y con espacios reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Las personas que ocupen cargos públicos bajo el mandato de este código de ética política, se comprometen también a impulsar los instrumentos y mecanismos legales necesarios para que estos principios éticos se conviertan en norma obligatoria para todos en la administración municipal.

La Agrupación de Electores pretende ser referente en el gobierno del municipio, para promover la participación activa y real de los vecinos de Sant Pere de Ribes en las instituciones representativas de carácter político. Por ello, se pretende que los vecinos comprometidos con el municipio, además de tener voz en la sociedad municipal a través de sus distintas asociaciones, tengan voto en sus órganos de gobierno, decisiones políticas y en la ejecución de políticas públicas, sin estar sujetos a disciplinas o intereses de partidos de ámbitos supramunicipales. Estos últimos, abocados al desarrollo de políticas nacionales, muchas veces no se involucran todo lo necesario con las realidades locales y pueden en ocasiones dejar de lado los verdaderos intereses de Sant Pere de Ribes, que son los que le importan y por los que trabaja la Agrupación de Electores.

Todo cambio es susceptible de realizarse mediante una asamblea, donde se defiende la soberanía popular.

Como persona integrante de esta Agrupación de Electores me comprometo a:

 1. Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestro municipio, avanzando hacia la resolución pacífica de los conflictos y en contra de todo tipo de violencia.
 2. Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democracia directa e igual en la sociedad. Cualquier cargo público de la Agrupación de Electores se compromete a utilizar e impulsar mecanismos de participación democrática, de consultas populares y de contacto con los movimientos sociales para ejercer con ellos un papel crítico sobre la actuación política en general y en el control democrático de las instituciones en particular.
 3. Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de la Agrupación de Electores luchando contra toda forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de género u orientación sexual.
 4. Velar para que la participación en Agrupación de Electores sea siempre libre, voluntaria y abierta a todas las personas que, sin distinción de su estatus civil o social, comparten la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el método democrático de participación ciudadana y directa. Además, se deberán debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de consenso.
 5. Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación política (en este caso cámaras u órganos municipales) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas sólo corregibles mediante criterios de género.
 6. Garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento político de la candidatura sobre temas estratégicos y proyectos de impacto social, ambiental o urbanístico en la ciudad, distritos o barrios, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y solidaridad.
 7. Hacer públicas las agendas de los representantes, para hacer visible con quién se reúnen y los temas que se tratan. Se harán públicos también las órdenes del día y las actas de las reuniones.
 8. Exigir y respetar que cualquier pacto posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía.
 9. Impedir que en la gestión económica de la Agrupación de Electores participe de productos bancarios de financiación de instituciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente la posibilidad, por tanto, de financiación bancaria en este sentido. La candidatura tendrá un compromiso explícito de trabajar con las instituciones de la banca ética para garantizar su independencia y la coherencia con su programa, así como fomentar el micromecenazgo finalista destinado a acciones y necesidades concretas.
 10. El financiamiento de la actividad política tiene que estar marcado por principios de suficiencia, austeridad, transparencia y solidaridad.
 11. No contratar empresas de las que formen parte personas condenadas por casos de cualquier ámbito de atenten contra los Derechos Humanos o los derechos de las personas trabajadoras.
 12. Trabajar, contratar y operar, en el ámbito de responsabilidad pública y de gestión siempre que sea posible con organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y entidades de la economía social, el cooperativismo, y comprometidos con el medio ambiente.
 13. Construir la Agrupación de Electores para garantizar que la política deje de ser un espacio al servicio de intereses privados, para lo cual todos los cargos electos y cargos internos de la Agrupación de Electores aceptarán:
  1. La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación (máximo 2,5 salarios mínimos), asumiendo la total transparencia de sus ingresos por cualquier concepto y la obligación de rendir cuentas públicas y asumir la gestión transparente de su patrimonio.
  2. La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de funciones públicas que pueda desempeñar una única persona y a recibir un único salario por las mismas.
  3. Defender lo establecido en el programa político de la candidatura y actuar como representantes, obligados a seguir las decisiones tomadas en los mecanismos democráticos y abiertos a toda la población que fije la candidatura, promoviendo la corresponsabilidad política de todos y todas.
  4. La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante, proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.
  5. El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas a lo largo y al final de su actividad como representante.
  6. El compromiso de inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos electos con el objetivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión.
  7. Aceptar la censura (y revocación, en su caso) de concejales/as y cargos de libre designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa, así como por faltas y delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de la gestión de las personas con cargos públicos de la candidatura, y la ciudadanía tendrá el derecho y el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación de este principio.
  8. Asumir la imposibilidad de ocupar el acceso después de asumir cargos públicos a la empresa privada cuya actividad haya o hubiera tenido conexión de intereses en sus tareas como representante, con prohibición expresa de asumir durante 10 años responsabilidades ejecutivas en empresas conexas con sus responsabilidades.
  9. No se aceptaran regalos de ninguna persona i/o institución o empresa de ámbito privado por su condición de cargos electos, susceptible de ser considerado como un soborno o con el objetivo de originar una contraprestación, o un cambio de posicionamiento político o se origine con la voluntad promover el favoritismo.
  10. Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de la Agrupación de Electores o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico.
  11. Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, sin apoyar ningún culto o religión.
 14. Además, todas las personas titulares de CARGOS DESIGNADOS POR la Agrupación de Electores en cualquier órgano de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA o de cualesquiera de sus ENTES INSTRUMENTALES deberán aceptar:
  1.  A desempeñar con lealtad a la ciudadanía, sencillez, moralidad y transparencia los puestos para los que hayan sido designados, velando por el buen uso de los bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios de eficiencia, equidad y eficacia.
  2. La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de responsabilidad, sin que pueda superarse en ningún caso el sueldo más alto establecido para el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados en función del título exigido para el ingreso (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Administración Pública, salvo en lo concerniente a las cotizaciones por desempleo.
  3. A renunciar en las Administraciones y Empresas Públicas a percibir un salario superior a los recogidos en el convenio colectivo o en el régimen retributivo del resto de personas empleadas sin percepción de complementos o conceptos retributivos diferentes. No habrá privilegios de ningún tipo, solamente los derechos derivados el Convenio Colectivo que les será íntegramente de aplicación.
  4. A no cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia a los Consejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público, derivada del ejercicio de sus funciones públicas.
  5. A renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública respectiva pudiese haber contratado al margen de los que tengan derechos los empleados públicos. No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos.
  6. A no realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de transporte y alojamiento ajustándose a las dietas e indemnizaciones establecidas para el personal funcionario o laboral. En caso de necesitar indemnizaciones por razón de desplazamiento, alojamiento o manutención, no podrán superar las establecidas normativamente para el personal funcionario o laboral ni, en el caso de empresas públicas y organismos asimilados, las que cobra el personal de los mismos por Convenio Colectivo. Renunciarán a las dietas de altos cargos de la Administración.
  7. A no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público serán repuestas con carácter definitivo en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda.
  8. En lo posible darán ejemplo con el uso de medios de transporte colectivo u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.
  9. Respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente.
  10. Los cargos públicos designados por la Agrupación de Electores se comprometen a la democratización del ejercicio de sus funciones, a dar un trato humano y digno a la ciudadanía, especialmente con quienes tengan menos recursos económicos, sociales o culturales y a escuchar a todas las personas que lo soliciten, sin que tal obligación pueda ser delegada al personal bajo su dependencia.
  11. Las personas titulares de cargos públicos procurarán la participación del personal en el desempeño de su misión, su empoderamiento y la mejora de la organización pública a su cargo, fomentando la asunción de responsabilidades y proporcionando reconocimiento público al personal a su cargo por el buen desarrollo de sus funciones. Se comprometen a evaluar de forma objetiva el desempeño del personal a su cargo, a combatir cualquier forma de discriminación y a perseguir el acoso laboral. Promoverán la mejora del clima laboral, la prevención de riesgos laborales en su ámbito, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto medioambiental. Promoverán la cultura de mejora de la gestión pública orientada a la ciudadanía, fijarán la misión de la organización a su cargo de acuerdo con los planes y programas previstos y difundirán los valores éticos y democráticos para su logro, persiguiendo con firmeza cualquier signo o indicio de fraude o corrupción. Periódicamente se someterán a evaluaciones de gestión y liderazgo.
  12. A crear y facilitar en la áreas de trabajo que tengan bajo su responsabilidad un clima y una cultura administrativa de transparencia, rendición de cuentas y puertas abiertas a la ciudadanía rechazando comportamientos autoritarios y no democráticos.

Suscribo este compromiso en libertad, entendiendo todos y cada uno de los puntos que aquí se señalan y asumiendo su defensa como mejor garantía para la construcción de un municipio más justo en la que todas las personas seamos más libres.