Fem Poble aconsegueix la primera convocatòria d’ajuts d’accés al transport públic a Sant Pere de Ribes com a part dintre de les negociacions amb l’equip de govern per incloure polítiques socials que treballin directament la problemàtica local vers la mobilitat. Som conscients que són només molt incipients i que no solucionen la problemàtica però des de la nostra posició a l’oposició entenem que calia treballar i pressionar per aconseguir avançar passes en aquest sentit.

Els ajuts consten de dues línies:

 • Línia 1: Ajuts al transport per motius mèdics i/o social.
 • Línia 2. Ajuts al transport per estudiants.

Els animem el vídeo i la informació i adreçar-se a l’OACja sigui a Can Puig o la Vinya d’en Petaca, per assessorar-se i saber com sol·licitar-les.

 

Línea 1: Ajuts al transport per motius mèdics i/o socials.

 • On les persones amb una renda mensual igual o inferior a 685,76 €, es subvencionaran 4.60 € d’un bitllet mensual de T-10, per zona.
 • Les persones amb ingressos iguals o superiors a 685,77 €, fins un màxim d’ingressos mensuals de 1266,60 €, es subvencionarà 1,90 € d’un bitllet mensual de T-10, per zona.
 • En situacions que s’acrediti la necessitat d’utilitzar el transport urbà de forma regular per motius socio-sanitaris es contemplarà la possibilitat de subvencionar fins a 4 tiquets mensuals, prèvia valoració i informe de Serve is Socials.

Línia 2. Ajuts al transport per estudiants.

 • L’ajut tindrà una dotació individual única de 200 euros per persona, fins la finalització de la quantitat econòmica total assignada per aquest fi. En aquest cas, es farà una distribució proporcional entre totes les sol·licituds admeses.

Requisits línia 1:

En el cas de les ajudes al transport per motius mèdics i/o socials, les persones beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

  • Estar empadronat/ada i residir en el terme municipal de Sant Pere de Ribes de manera continuada i durant els 3 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Pertànyer algun dels següents col·lectius:

 

 • pensionistes o persones jubilades:

 

 • pensionistes per raó d’edat, gran invalidesa o invalidesa permanent, total o absoluta.
 • cònjuge / parella de fet o unitat de convivència de fet de la persona beneficiària de la categoria anterior.

 

 • persones amb diversitat funcional:

 

  • persona derivada de TEGAR, que dins el seu pla de treball està contemplat l’accés al transport públic amb l’objectiu de potenciar la seva autonomia personal.
  • persona valorada pel CAD amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33{b5a91a9385eceafe61ab01e2bf32cd5aff618820bdc187d1c2ed42b21157a0e9} i/o diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
 • persones que pertanyen a famílies monoparentals, monomarentals o nombroses.

 

 • persones que pertanyen al col·lectiu en estat de viduïtat.

 

 • No superar els ingressos de  1.266,60 € mensuals.

Requisits línia 2:

En el cas de les ajudes al transport per a estudis, les persones beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

– Estar empadronat/ada i residir en el terme municipal de Sant Pere de Ribes de manera continuada i durant els 3 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

– Ser major de 16 anys.

– Estar matriculat/ada en cicles formatius de grau mig, grau superior, batxillerat,  estudis universitaris o diferents cursos reglats fen el curs 2017-2018.

– Complir els criteris econòmics abans exposats.